استفاده از کفش و جوراب مناسب برای پیشگیری از ایجاد میخچه پا