شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

  • شنوایی سنجی
  • معاینات گوش
  • ارزیابی ادیومتری
  • بررسی وزوز گوش
  • تجویز سمعک
  • تعمیر و تنظیم انواع سمعک
  • ساخت قالب ضد آب و صوت